Val

I år er det kommunestyre- og fylkestingval 9. september 2019. Her finn du nyttig informasjon om valet.

Kven har røysterett?

Retten til å røyste ved val i Noreg er regulert gjennom vallova. Denne stiller noko ulike krav til dei forskjellige vala om kva som krevjast for å ha røysterett.

Du kan røysta ved kommune- og fylkestingsvalet i 2019 dersom du er:

  • Norsk statsborgar som har fylt eller fyller 18 år innan utgangen av 2019, og som er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
  • Statsborgar i eit anna nordisk land, som har fylt eller fyller 18 år innan utgangen av 2019, og som har vore registrert som busett i Noreg seinast 30. juni 2019.
  • Utanlandsk statsborgar, som har fylt eller fyller 18 år innan utgangen av 2019, og som har vore registrert som busett i Noreg samanhengjande dei tre siste åra før valdagen.

For å kunne røysta ved valet må du vera innført i manntalet i ein kommune på valdagen. Dette gjeld både for norske og utanlandske statsborgarar. For meir informasjon om manntalet, sjå valg.no.

Kva treng du på valdagen?

Når du skal røyste, må du ha med legitimasjon. Det er ikkje nok å ha med valkort, eller å stadfeste namn og fødselsdato: dersom du er ukjent for røystemottakaren i vallokalet, må du legitimere deg. Andre personar i vallokalet kan heller ikkje gå god for din identitet. 

Døme på legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilete. Det er også mogleg å nytta andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må innehalda namn, fødselsdato og bilete. 

Det vert gjort unntak for veljarar som bur og røyster på institusjonar som til dømes helse- og omsorgsinstitusjonar og fengsel. I slike tilfelle kan ein tilsett ved institusjonen gå god for identiteten til veljaren. Det er då eit vilkår at den tilsette kan legitimera seg.

Det er også ei føremon å ha med seg valkortet, men dette er ikkje noko krav. Valkortet er eit papirkort du får tilsendt før valet, der det står informasjon om deg og om det komande valet. Å få valkortet er ei stadfesting på at du har røysterett og på at du er innført i manntalet. På kortet står det kvar og når du kan røyste på valdagen og korleis du røyster. Dersom du har med valkortet, vert det enklare for røystemottakaren å finna deg i manntalet.