Skred- og flaum i arealplan

I byggteknisk forskrift (TEK17) er det krav til trygg byggjegrunn, og det er grenseverdiar både for flaum- og skredfare (sjå §7-2 og §7-3) som skal inn i reguleringsplan.

NVE har ein eigen rettleiar for for flaum- og skredfare i arealplan.

Verktøy for å finna ut om byggjegrunnen kan vere trua av flaum- eller skred

  • Faresonekart
  • Aktsemdkart for snøskred og steinsprang (kombinert - NGI)
  • Aktsemdkart for jord og flaumskred
  • Aktsemdkart for snøskred (skal brukast der det kombinerte aktsemdkartet (NGI) ikkje er tilstade)
  • Aktsemdkart for steinsprang (skal brukast der det kombinerte aktsemdkartet (NGI) ikkje er tilstade)

For spørsmål, ta kontakt med kommunegeolog Tore Dolvik på epost: tordol@kvam.kommune.no eller på tlf: 56 55 30 76 / 480 58 500.

Tore Dolvik
Kommunegeolog
E-post
Telefon 56 55 30 76