Personvernombod

Kvam herad har ei avtale med Bergen kommune om personvernombod. 

Personopplysningslova som trådde i kraft den 20.07.2018 krev at det skal utnemnast eit personvernombod mellom anna dersom databehandlinga «…utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ…»

Dette regelverket er og kjend som GDPR. Regelverket er teken inn i den nye Personopplysningslova.

Sjå også: Kvam herad si personvernerklæring.

GDPR?

GDPR – General Data Protection Regulation - er ei forordning som er vedteken av EU. Meininga med forordninga er å styrkje personvernet til alle innbyggjarar, óg sikre eit felles regelverk for personvern, i EU/EØS området.

Kva er eit personvernombod?

Personvernombodet skal:

  • Kontrollere at verksemda overheld personopplysningslova.
    • «Ombudet skal kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern
  • Gje råd om vurdering av personvernkonsekvensar
  • Samarbeide med Datatilsynet og ha funksjon som kontaktpunkt – internt og eksternt
  • Bidra til å få oversikt over behandlingane i verksemda

Sjå også Datatilsynet sine nettsider.

Kva betyr det for deg?

Er du tilsett eller leiar og lurar på noko som har med personvern å gjere, så kan du ta kontakt. Personvernombodet kan rådgje og rettleie dykk som tilsette i det daglege arbeidet de gjer. Dette gjeld og dersom eininga eller avdelinga di skal innføre eit nytt system eller ny rutine.

Er du innbyggjar og lurar på noko i samband med personvern, eller om du lurar på kva rettar du har i samband med personopplysningane heradet har om deg, så kan du og ta kontakt. Personvernombodet skal fungera som eit kontaktpunkt mellom deg som innbyggjar og heradet som offentleg instans.

Kontaktinfo

Du er velkomen til å ta direkte kontakt med personvernombodet via e-post eller brev. Det er dessverre ikkje mogleg å nå personvernombodet via telefon. 

Epost: ombudskommune@bergen.kommune.no

Du kan og kontakta personverngruppa i Kvam herad ved å senda e-post til postmottak@kvam.kommune.no 
(NB: Unngå å senda sensitive personopplysningar i e-post.)

Du kan og nytta edialog.

Skriftlege henvendingar er som hovudregel offentlege. Unngå difor å senda brev/e-post til kommunen med informasjon som du ikkje ønskjer skal vera allment kjent. Kvam herad førar postliste.

 

Brev:
Du kan og senda brev til personvernombodet, send då brevet til:

Bergen kommune
v/Personvernombudet for ombudskommuner
Postboks 7700
N-5020 Bergen


Skriftlege henvendingar er som hovudregel offentlege. Unngå difor å senda brev/e-post til kommunen med informasjon som du ikkje ønskjer skal vera allment kjent. Bergen kommune førar postliste.