Personvernerklæring

Kvam herad har som mål at informasjonstryggleik og personvern skal vera ein naturleg del av verksemda. For å kunne utøva myndigheit og tilby deg gode tenester, må me ofte behandla opplysningar om deg elektronisk eller i eit manuelt register. I denne erklæringa fortel me korleis me behandlar personopplysningane dine, kva som er formålet og kva rettar du har. Dersom det er motstrid mellom erklæringa og lovgjevinga, har lova førerang.

Heradet har eige personvernombod

Personopplysningslova og personvernforordninga

Stortinget har vedteke ny personopplysningslov  som vart sett i verk 20.juli 2018.

Den nye personopplysningslova er sett saman av to hovudelement:

  1. For det første vert EUs personvernforordning (GDPR) gjeldande som norsk lov.
  2. For det andre er det ei rekkje bestemmingar som supplerer reglane i forordninga.

Den nye personopplysningslova endrar og skjerpar pliktene til behandling av personopplysningar i offentleg og privat sektor, og borgarane får eit styrka personvern. Lova gjeld alle som opererer i EU og EØS-området, eller som tilbyr varer eller tenester til personar som oppheld seg der, inkludert Storbritannia.

Nyttig informasjon: dubestemmer.no  og Datatilsynet.

 

Kva er ei personopplysning?

Personopplysningar er opplysningar som kan knytast til deg som enkeltperson, anten direkte eller indirekte. Du kan lesa meir om dette på Datatilsynet sine nettsider i denne artikkelen

 

Arkivplikt

Me er forplikta til å føra offentleg postjournal. All korrespondanse til og frå Kvam herad skal registrast i henhald til arkivlova




 

Kvam herad - Rådhuset
E-post
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Opningstider:
Månd - fred  kl.0900-1500
Sommartid : kl.1000-1400  (gjeld vekene 25 - 33)