Aktuelt frå Kvam herad

  • Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018
    Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H...
  • Forbodet mot bruk av open eld er oppheva
    Då det har kome mykje regn, og værmeldingane tilseier enno meir, opphevar brannsjefen forbodet mot open eld ute, med verknad frå i dag, fredag 15. juni. Me minner likevel om at forbodet mot å gjera opp eld i skog og anna utmark framleis gjeld fram til 15. september. Hugs eigenansvaret ved bruk av open eld –tenk førebyggjande!
  • Viktig melding til alle grunneigarar i Kvam herad
    Du vert med dette oppmoda til å orientera deg om kva framlegg til ny kommuneplan sin arealdel betyr for deg og dine interesser. Informasjon om korleis planframlegget råkar din eigedom vert ikkje sendt ut direkte til deg.