Drifts- og feilmeldingar

Aktuelle drifts- og feilmeldingar ser du under. Klikk over for informasjon om korleis du melder frå om feil. For trafikkinformasjon, sjå også Statens Vegvesen sine nettsider.

Kvam herad har lyst ut anbod på VA-sanering Norheim, del 3. Kommunale hovudleidningar for vatn og avlaup i området skiftast ut og oppgraderast.

  

Frå veke 43 (25. oktober) startar Vestland fylkeskommune opp arbeid ved Framnes vidaregåande skule, der det mellom anna skal etablerast nytt fortau.

 
Eit stykke på omlag 60 meter av fylkesveg 79 skal utbetrast ved Stronda, aust for Øystese sentrum. Det vil vert utført muringsarbeid på utsida av eksisterande veg.

Det skal utførast arbeid på Fv5122 Porsmyrvegen frå 23. august. Arbeidsplanen gjeld førebels fram til 30. november. Vegen vil vera stengt for gjennomkjøring i tidsperioda 8-15, og det vil bli varsla med skilting ved Fyksesund bru og i Øystese.