Redusert foreldrebetaling

Har du låg inntekt? Då kan du ha rett på redusert foreldrebetaling i barnehage.
Ilustrasjonsbilete. Feeloona / Pixabay.  

Redusert foreldrebetaling

Inga hushaldning skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Hushaldningar med lågare samla brutto inntekt enn kr. 559 166 kan søkja om redusert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke. Denne ordninga gjeld for alle familiar og hushaldningar som har ei samla inntekt på mindre enn kr 615 590.

Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår. 

Søknadsfrist

For å få rett faktura for august må søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid vera motteke seinast 21. juni

Søknadsfristen er 31. juli, for å få innvilga redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid frå og med august, men da vil du få full barnehagerekning for august og ei korrigert faktura i september. 
 
Du kan søkja gjennom heile året og eit vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjeld frå månaden etter at søknaden er motteken.

Du kan søkja via digitalt søknadsskjema, som du loggar inn på med BankID. Dersom du ikkje har tilgang på BankID eller av andre årsaker føretrekk det kan du også nytta eit papirskjema, som kan lastast ned, skrivast ut og sendast per post. (DOCX, 49 kB)

OBS! Redusert foreldrebetaling gjeld både for barnehageplass og for plass i SFO. Det er difor felles søknadsskjema og felles sakshandsaming for dei som har barn i barnehage og barn i 1. - 4. trinn i SFO.

Har du spørsmål om ordninga?
Ta kontakt med barnehagestyrar eller med rådgjevar for oppvekst Heidi Milje, telefon 56 55 30 79 eller epost heidi.milje@kvam.kommune.no