Tilsyn med forsøpling

Kommunen har som lokal miljøforvaltar ansvar for tilsyn med forureinings- og forsøplingssituasjonen innanfor eigne kommunegrenser. For å utføra oppgåver knytt til dette har fleire BIR-kommunan inngått eit samarbeid og delegert mynde til BIR AS.

Interkommunalt samarbeid

Frå 1. januar 2015 har BIR AS hatt eit ansvar for forsøplings- og forurensningssaker i kommunane Bjørnafjorden (tidlegare Os og Fusa), Kvam, Osterøy og Vaksdal. Seinare har også Askøy, Samnanger og Bergen blitt med på samarbeidet, som no inkluderer alle BIR-kommunane.

Ifølgje avtala om interkommunalt samarbeid om tilsyn med forsøpling, har BIR fått delegert mynde frå kommunane. Målet er registrera ulovleg forsøpling, syta for opprydding og å førebyggja ulovleg avfallshandtering. Det er ikkje BIR som utfører sjølve ryddejobben: Dei får dei ansvarlege til å rydda opp. Fortrinnsvis er dette forsøplar, men i nokre tilfelle fell ansvaret for opprydding på grunneigar.

Kva for saker inngår i det interkommunale samarbeidet?

Samarbeidet om ureinings- og forsøplingssaker er knytt til villfyllingar og forsøpling i naturen eller på privat og offentleg eigedom, og inkluderer fjerning av bilvrak og øydelagte landbruksmaskiner, oppfølging av ulovleg lagring av avfall og bossbrenning. Etter forureiningslova er det forbudt å oppbevara, etterlata eller tøma avfall slik at det kan verka skjemmande eller kan vera til skade eller ulempe for miljøet.

Har du tips?

BIR vil gjerne ha tips om forsøpling og/eller forureining i BIR-kommunane. Kontakt BIR sitt kundesenter på epost: bir@bir.no, eller på telefon: 55 27 77 00