Tilsyn med forsøpling

Kvam herad, Askøy kommune, Fusa kommune, Os kommune, Osterøy kommune, Samnanger kommune, Sund kommune og Vaksdal kommune har delegert myndighet til BIR AS til å løysa nokon av deltakarkommunanes oppgåver i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureininger og om avfall (forurensingsloven).

Samarbeidet omfattar utføring av administrative oppgåver knyttet til tilsyn med og kartlegging av forsøpling i kommunane, samt administrative oppgåver med opprydding i saker om forsøpling i kommunane.