SFO-skulefritidsordning

Bilde av barn som spelar spel saman på golvet - Klikk for stort bilete

_________

 

Frist for å søkja SFO-plass frå august 2024 er 1. mars 2024. 

Har eleven tildelt plass i SFO gjeld denne plassen ut 4.trinn, då treng du ikkje søkja. Dersom eleven skal slutta på SFO tidlegare må plassen seiast opp.

Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1-4 trinn, og for barn med spesielle behov i 1-7 trinn. Tilbodet på 5-7 trinn for barn med spesielle behov skal vere gratis. Det vert krevd betaling for kost.

Skulefritidsordninga er ikkje ein del av grunnskuleopplæringa, og skal derfor vera noko anna enn skule og barnehage. SFO skal vera ein trygg opphaldsstad for barna etter skuletid. På SFO skal barna få omsorg og tilsyn og det skal vera lagt til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar.

SFO-tilbodet skal frå 01.08.2021 fylgja nasjonal rammeplan for SFO og lokal plan for SFO.

Vil du vita meir?
Sjå Kvam heradsstyre sine nye retningliner for SFO (PDF, 215 kB). Desse gjeld frå 01.08.23

Ynskjer du plass til ditt barn i SFO?

Frå skuleåret 2023/24 har 1. 2. og 3. trinn rett til 12 timar gratis SFO per veke. 

Skuleåret 2024/25 tilbyr Kvam herad fylgjande type plass:

  1. Heil plass, morgon og ettermiddag
  2. Ettermiddag-SFO
  3. Morgon-SFO

Tildeling av plass i SFO skjer etter søknad. Søknad om SFO plass føregår elektronisk, og søknadsskjemaet ligg her på heimesida til Kvam herad, samt på heimesidene til skulane.

I Kvam herad sitt digitale opptakssystem vil meldingar mellom Kvam herad og føresette føregå på e-post, som til dømes melding om motteken søknad og tilbod om plass. Sjekk at du skriv inn rett e-postadresse.  

Til orientering når du skal søkja 

Du treng ikkje å logga inn for å søkja plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller ID-nummer. 

Du må vera innlogga for å: 

  • endra / sletta søknad
  • følgja saksgang på søknad
  • svara på tilbod 

Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). 

Kvar skule kan gje nærare informasjon om SFO.