SFO-skulefritidsordning

Frist for å søkja SFO-plass frå august 2021 er 15. februar 2021

Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1-4 trinn, og for barn med spesielle behov i 1-7 trinn. Tilbodet på 5-7 trinn for barn med spesielle behov skal vere gratis. Det vert krevd betaling for kost.

Skulefritidsordninga er ikkje ein del av grunnskuleopplæringa, og skal derfor vera noko anna enn skule og barnehage. SFO skal vera ein trygg opphaldsstad for barna etter skuletid. På SFO skal barna få omsorg og tilsyn og det skal vera lagt til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar.

Vil du vita meir? Sjå retningsliner for SFO i Kvam herad (PDF).

Tildeling av plass i SFO skjer etter søknad. Søknad om SFO plass føregår elektronisk, og søknadsskjemaet ligg på heimesida til Kvam herad, samt på heimesidene til skulane.

I Kvam herad sitt digitale opptakssystem vil meldingar mellom Kvam herad og føresette føregå på epost, som til dømes melding om motteken søknad og tilbod om plass. Sjekk at du skriv inn rett epost-adresse.  

Til orientering når du skal søkja 

Du treng ikkje å logga inn for å søkja plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller ID-nummer. 

Du må vera innlogga for å: 

  • endra / sletta søknad
  • følgja saksgang på søknad
  • svara på tilbod 

Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). 

Kvar skule kan gje nærare informasjon om SFO. 

For informasjon om pris, sjå oversikten over kommunale gebyr og prisar. Har du låg inntekt? Då kan du har rett på redusert foreldrebetaling.