Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern er ei lovpålagt oppgåve heimla i Folkehelselova, kapittel 3.

Miljøretta helsevern omfattar dei faktorar i miljøet som til ei kvar tid direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa. Desse omfattar mellom anna biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar

Miljøretta helsevern er fleire ting:

 • utøving av mynde
 • tilsyn og godkjenning
 • råd- og rettleiingsteneste
 • samt å bidra til at helseomsyn vert følgt opp i areal- og samfunnsplanlegginga

 

MHV omfattar (jf WHO):

 • Vassforsyning
 • Avløpsvatn, vassureining
 • Avfall og renovasjon
 • Vektorkontroll
 • Ureining av grunn
 • Næringsmiddelhygiene- mat
 • Luftureining
 • Stråling (radon, solarium) og elektromagnetiske felt
 • Støy
 • Helsetilhøve ved bustader, offentlege bygg og institusjonar (barnehage, skule, frisør/solarium/ hudpleie mm, overnattings- og serveringsstader, institusjonar)
 • Helseaspekt i planlegging
 • Helse i samband med transport
 • Ulykkesførebygging, inkludert beredskap for transport ulykker
 • Offentleg rekreasjon og turisme (campingplassar, svømmebasseng, friluftsbad.)
 • Sanitære tiltak ved epidemiar, katastrofar og liknande
 • Omgjevnadshygiene generelt
 • Sosiale miljøfaktorar
 • Ernæring

Miljøretta helsevern skal vera eit sikkerheitsnett der anna lovverk ikkje regulerer eller anna myndigheit ikkje har heimel.

Her kan du lesa meir om Miljøretta helsevern:

Dag Erlend Skjelbreid
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 991 08 543