Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid - create a remarkable future

Kvam herad har som visjon å skapa ei oppsiktsvekkjande framtid – create a remarkable future

Klikk for stort bilete 

Visjonen ligg til grunn for kommuneplanen for 2015-2030 . Slagordet ut frå visjonen er «Framtida er her».

Dei samfunna som klarar å skapa ei oppsiktsvekkjande framtid er dei som oppmodar til eksperimentering, dyrkar risikovilje, pleier innovatørar, set pris på kreativitet og fremmar det særeigne. Dette gjev oss fire underbyggjande faktorar:

Talent - Toleranse – Trivsel – Teknologiutnytting

Rådmannen treng dine idèar slik at me saman kan skapa ei oppsiktsvekkjande framtid for Kvam:

  • Gjer me noko som er unødvendig?
  • Kva skal me endra for at me skal få meir tid og rom til å gjere det me eigentlig kan og skal jobba med?
  • Korleis kan me etablera sterkare mekanismar for samordning, tverrfagleg og tverrsektorielt arbeid?
  • Kva er dine idèar for å skapa ei oppsiktsvekkjande framtid i Kvam?

Visjonen byggjer på samspel, engasjement, vilje til å få til noko, og å vera rause og tolerante med kvarandre. Eit godt ord for dette er «skapa». Å skapa noko betyr å forma, danna eller la noko bli til. Ved å byggja vidare på styrkene som ligg i vår historie, identitet, og kultur skal me skapa ei framtid i Kvam.

Hovudmålet til Kvam herad er: Vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter som knyter saman Hardanger og Bergensregionen.

For kvar av hovudstrategiane «stadutvikling», «bustad», «infrastruktur», «verdiskaping» og «livskvalitet», er det utarbeidd mål som fortel meir om korleis me vil ha det innanfor strategiområdet, og tiltak for korleis me skal gjera det for å nå måla våre.