Private septiktankar/slamavskiljarar

Septik24 tømer private septiktankar/slamavskiljarar på vegne av Kvam herad.
 

Kva er ditt ansvar som huseigar?

Dersom du har ein privat septiktank/slamavskiljar, har du ansvar for å halde anlegget i orden, jf. plan- og bygningslova. Dersom anlegget forureiner, har du som eigar plikt til å rydde opp. Kontroller slamavskiljaren og avrenningsrøyret med jamne mellomrom, slik at du unngår forureining eller oppsamling av kloakk inne i huset.

Kva er Kvam herad sitt ansvar?

Kvam herad er forureiningsmyndigheit  for mindre avløpsanlegg. Det vil seie at vi godkjenner og fører tilsyn med slamavskiljarar/septiktank. Kommunen kan når som helst ha tilsyn eller kontroll.

Septik24, som tømmer slamavskiljarar/septiktankar på vegne av Kvam herad, følger opp at tømminga skjer med faste mellomrom. Dei gir beskjed nokre dagar før tømming, slik at slamavskiljaren er tilgjengeleg.

Kvam herad tar eit gebyr for å tømme private slamavskiljarar/septiktankar (sjå oversikten over kommunale gebyr og prisar).

Skal du montere slamavskiljar?

Før du monterer eit minireinseanlegg eller privat slamavskiljar/septiktank, må du først få utsleppsløyve i samsvar med denne forskrifta.

  • Kravet til slamavskiljar for heilårsbustader er 4 m3 med tre kammer og avrenning til sjø. Tømming skjer annankvart år.
  • Krav til slamavskiljar for fritidsbustader er 2 m3 med to kammer og avrenning til sjø. Tømming skjer kvart fjerde år.

Treng du ekstra tømming?

Ved behov for oftere tømming, må eigar sjølv sørge for å bestille tømming og ta kostnadane med dette. 

NORVA24 Birkeland utfører tømming på vegne av Kvam herad. Du kan kontakte dei på telefon 57 78 11 70 eller e-post slovag@norva24.no

Jarle Ystebø
VA-ingeniør
E-post
Telefon 56 55 31 94