Retten til eit godt og trygt skulemiljø.

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Dette framgår også av opplæringslova §9a. Alle vaksne som oppheldt seg på skulen, og som ser at born ikkje har det trygt og godt på skulen, skal melda frå til rektor. Dette gjeld også helsesøster, vaktmeister, reinhaldarar og foreldre. 

Dersom elevar opplever seg mobba, skal skulen snarast iversetja ein aktivitetsplan for å ivareta eit trygt og godt skulemiljø for eleven. I denne planen skal dei skriva noko om kortsiktige og langstiktige tiltak dei har for å gjera skulekvardagen trygt og godt for eleven. Heimen får eit eksemplar av aktivitetsplanen.

Foreldre kan kontakta skulen direkte, eller trykkja på "mobbeknapp" på skulane i heimeside.

Informasjon, rutiner og aktivitetsplikt etter §9A

Aktivitetsplikta inneber at tilsette i skulen har ei plikt til å følgja med, gripa inn og varsla skuleleiinga. Både tilsette, elev og foreldra kan melda inn sak med bakgrunn i opplæringslova §9a.

Kva skjer når det vert avdekka at ein elev opplever skulemiljøet som utrygt?

Når det vert avdekka at ein elev opplever at skulemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skulen undersøka saka. Så langt det finst eigna tiltak, skal skulen sørgja for at eleven får eit trygt og godt skulemiljø. Skulen skal òg lage ein skriftleg aktivitetsplan over tiltaka.

I slike tilfelle vert skulane rådd til å ha eit eige dokument i eleven si elevmappe for dette. Der bør samtaler, observasjonar og undersøkingar verta notert, etter dato. I samband med at det vert utarbeidd ein aktivitetsplan må det liggja føre:

  • Dokumentasjon på dei undersøkingane skulen legg til grunn for tiltak i aktivitetsplanen
  • Dokumentasjon på korleis eleven har blitt høyrt/medverka til tiltaka
  • Dokumentasjon på korleis skulen har vurdert kva som er til det beste for barnet.
  • Anna dokumentasjon som er relevant for saka, (sjå opplæringslova § 9 A-4 siste avsnitt).

Skulen må gjera greie for korleis undersøkingane har ført til tiltaka i planen. Ei forsvarleg undersøking er avgjerande for å finne ut kva tiltak som må nyttast. Me viser her til rundskriv 3-2017 frå Utdanningsdirektoratet. Der står mellom anna dette:

«Hvor grundige undersøkelser skolen skal sette i gang vil bero på skjønn, og det avhenger av hva slags situasjon man står overfor i hvert enkelt tilfelle […] Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om en situasjon, bakgrunnen for elevenes opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan han eller hun opplever skolemiljøet.»

Kvam herad har utarbeidd ein mal for aktivitetsplanar, i tråd med krava opplæringslova §9 A-4, sjette avsnitt. Planen skal fortelja:

  1. Kva problem tiltaka skal løyse
  2. Kva tiltak skulen har planlagt
  3. Når tiltaka skal gjennomførast
  4. Kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
  5. Når tiltaka skal evaluerast.

Klage til fylkesmannen

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor.

Når ei sak vert meldt til Fylkesmannen, skal Fylkesmannen vurdera om skulen har oppfylt aktivitetsplikta etter opplæringslova. Skulen og skuleeigaren skal då leggja fram alle opplysningar som Fylkesmannen meiner må til for å kunna greia ut saka. Fylkesmannen skal også syta for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vera eit grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si sakshandsaming.

Beate Gauden
Leiar for barnehage og skule
E-post
Telefon 56 55 30 58
Mobil 905 91 182