Undersøking

Dersom ei bekymringsmelding til barneverntenesta vert konkludert med å undersøke forholda rundt barnet, skal barneverntenesta kartlegge barnet sin situasjon i heimen, på skulen og på fritida.

Det vil bli lagt vekt på barnet sin utvikling, psykiske og fysiske helse, sosiale forhold m.m. Ei undersøking skal gjennomførast innan 3 månader.

Undersøkinga kan føra til henlegging av saka eller til vedtak om tiltak.

Lov om barneverntjenester § 4-3: Undersøking