Interpellasjonar til Kvam heradsstyre


Interpellasjonar er førespurnader av prinsipiell art,  der det vert forventa meir omfattande svar, eventuelt debatt og avrøysting. 

Heradsstyrerepresentantane har rett til å fremja interpellasjonar. Dette må gjerast skriftleg seinast 7 vekedagar før heradsstyremøtet.

Interpellanten sender interpellasjonen til ordførar Torgeir Næss , politisk sekretariat og postmottak med kopi til Kvam-POLITIKK-HERADSTYRET@kvam.kommune.no.