Ferdigattest og bruksløyve

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttast med ein ferdigattest. Viss det står att ein mindre vesentleg del av arbeidet, kan du søkja om mellombels bruksløyve. Byggverk må ikkje brukast før det er gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Slik søkjer du

Søknad om ferdigattest må sendast inn av den som har søkt om byggeløyve, seinast 3 veker før planlagt ferdigstilling.
Søknad om ferdigattest (pdf)
Søknad om mellombels bruksløyve (pdf)

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikkje krev søknad må registrerast når dei er ferdige. Dette gjer du ved å senda inn skjema 5188, - Melding om bygning eller tillbygg som er untatt søknadsplikt.

Kvam herad - Rådhuset
E-post
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Opningstider:
Månd - fred  kl.0900-1500
Sommartid : kl.1000-1400  (gjeld vekene 25 - 33)