Nasjonale koronatiltak gjeld i Kvam

Klikk for stort bileteFrå natt til måndag 22. februar vart ekstratiltaka i Kvam oppheva. Istadenfor vil dei generelle nasjonale tiltaka gjelda. 

Skulane, barnehagane og kulturskulen er attende på gult nivå på måndag. Rådhuset, biblioteket og kinoen vert også opna igjen, og det vert igjen mogleg å gå på besøk på sjukeheimane (sjå også FHI sine nettsider om dette). Nokre lokale tilrådingar står framleis ved lagt. Det gjeld mellom eit råd om å følgja forskrifta som er vedteken for byggjeplassar i mellom anna Samnanger og Bjørnafjorden kommunar.

Oppmodinga om å bruka munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda tilstrekkeleg avstand til andre står også ved lag. Det gjeld i butikkar og på kollektivtransport.

Her er dei viktigaste tilrådingane og reglane som gjeld i heile landet frametter: 

Tilrådingar

 • Alle bør avgrensa sosial kontakt. Det vert oppmoda til å møta andre utandørs, og til å ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar i tillegg til dei som allereie bur saman. 
 • Derom alle gjestane kjem frå same husstand kan ein vera fleire, men likevel ikkje fleire enn at det er mogleg å halda tilstrekkeleg avstand.
 • Born i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.
 • Reiser til utlandet vert frårådd.
 • Unødvendige reiser innanlands vert også frårådd. Ein kan likevel reise på hytta (eigd eller leigd) eller hotell innanlands, men vert rådd til å unngå kollektivtransport dersom det er mogleg. 
 • Det vert rådd til heimekontor alle som har moglegheit til det.
 • Born og unge under 20 år kan trena og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Dei vert unnateke frå tilrådinga om ein meters avstand når det er naudsynt for å driva med aktiviteten. 
 • Born og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangement som samlar deltakarar frå same kommune. Innandørs kan det vera inntil 50 personar på slike arrangement. Utandørs er grensa 200. Dette inkluderer utøvarar, trenarar, dommarar og eventuelle tilskodarar. Dersom born og unge trener med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunna konkurrera med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillet det.
 • Born og unge under 20 år som driv med idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrins eller region der region vert nytta som geografisk inndeling.
 • Vaksne vert rådd til å ikkje driva organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne driva organisert trening dersom det er mogleg å halda god avstand. 
 • Toppdrettsutøvarar kan trena som normalt. 
 • Toppidrettsarrangement er tillatt, med unnatak for seriespel som framleis er tilrådd utsett i toppidretten. Det gjeld også treningskampar mot andre lag utanfor eigen klubb. 
 • Studentar kan vera fysisk til stades ved undervisning på universitet, høgskular og fagskular med forsterka smittevernråd.
 • Større førelesningar og samankomster bør unngåast, men undervisning i mindre grupper kan gjennomførast dersom det vert organiert på ein smittevernfagleg måte. 

Reglar

Private samankomster og arrangement:
Arrangementer som samlar personar frå ulike kommunar, bør utsetjast eller avlysast. Reglane for arrangement er som følgjer:

 • Maks ti personer på private samankomster innandørs utanfor eigen heim, som til dømes bursdagsfeiring i leigd lokale.
 • Maks 50 personar på innandørs idrettsarrangement for born som samlar deltakarar frå same kommune.
 • Maks 100 personar på andre arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.
 • Maks 200 personar på arrangement utandørs, men 200 personar x 3 kohorter dersom dei sit på faste tilviste plassar og det er to meters avstand mellom kohortane.
 • Arrangøren skal setja i verk tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakarar som ikkje er same husstand på arrangement der publikum sit på faste, tilviste plassar..

Uteliv og serveringsstader

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Same høve til å skjenka alkohol på arrangement som på serveringsstader.

Sjå også: