Mobbeombodet

Mobbeombod i Vestland

Aina Drage og Hildegunn Hodneland er mobbeombod for barnehagebarn og elevar i grunnskulen. Dei jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen.

Drage og Hodneland kjenner barn og unge sine rettar og kan fortelje deg korleis du skal gå fram om eit barn ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet. Dei har teieplikt.

Kontaktopplysningar til mobbeombodet:

Du finn også Mobbeombodet på Facebook og Instagram.
Meir informasjon finn du på fylkeskommunen sine nettsider.

Barnehagen vert styrt av barnehagelova. 01.01.21 kom, Kap. 8 Psykososialt barnehagemiljø, inn som ei endring i barnehagelova, med formål om å sikre alle barn rett til trygt og godt barnehagemiljø.

Kap. 8 Psykososialt barnehagemiljø skal sørge for at alle barn får ein trygg og god barnehagekvardag. Barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing. Alle som jobbar i barnehagen har ei plikt til å følge med og gripe inn. Dersom ein tilsett veit om, eller trur at eit barn vert krenka, mobba, plaga, eller på andre måtar ikkje har det bra, skal han eller ho alltid:

  • Gripa inn og stoppa krenkinga med ein gong
  • Sei ifrå til styrar i barnehagen
  • Undersøka kva som har skjedd
  • Setje inn tiltak, og laga aktivitetsplan for å sørga for at barnet får eit trygt og godt barnehagemiljø

§ 41, 42 og 43 i barnehagelova

 

§ 41. Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

§ 42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå

a. Hvilke problemer tiltakene skal løse

b. Hvilke tiltak barnehagen har planlagt

c. Når tiltakene skal gjennomføres

d. Hvem som skal gjennomføre tiltakene

e. Når tiltakene skal evalueres.

§ 43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren.

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte.

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.