SMS- og telefonvarsling

Formål

 • Kvam herad ynskjer å kunne varsla deg ved hendingar eller arbeid som fører til stenging av vegar eller vass- og avlaupsleidningar.
 • Me ynskjer å nå flest mogleg og nyttar derfor SMS- og telefonvarsling.

Varsling etter geografisk område

 • Varslingssystemet er integrert med eit kartsystem som gjer at me raskt kan varsla alle som bur innanfor eit geografisk område.
 • Ved varsling går det ut SMS til mobiltelefonar og talemelding til fasttelefonar.

Kvifor får eg ikkje varsel?

 • Har du flytta nyleg? Telefonen må vera registrert på di bustadadresse.
 • Har du mobilen registrert på arbeidsgjevar?
 • Har du hemmeleg nummer?
 • Har du reservert deg for nummeropplysning?
 • Har du fått nytt mobilnummer?

Kva kan du gjera?

 • Oppdater dine opplysningar og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Har du jobbtelefon eller hemmeleg nummer, registrer ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister: UMS Population Alert. Då vil ditt telefonnummer verta inkludert i varslingar som vedkjem deg. Tilleggsregisteret er konfidensielt og vert berre nytta til dette føremålet.

Sårbare abonnentar

 • "Sårbare" abonnentar er verksemder som er avhengig av vatn for å drive si verksemd.
 • Det kan mellom anna vera alders- og sjukeheimar, legar og tannlegar, barnehagar og skular, næringsmiddelprodusentar, restaurantar og kaféar.
 • Registrer mobilnummer til kontaktpersonar for verksemda på UMS Population Alert.
 • Kontaktpersonen vil då motta varsling på SMS.

Kontakt avdelinga

 

Ta kontakt med Teknisk eining dersom du har spørsmål knytt til kommunen sine varslingstenester.