Kontrollutvalet

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale forvaltinga på kommunestyret sine vegner.

Heradsstyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har fem medlemer og minst ein av desse må vera medlem i heradsstyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller tilhøyra same gruppe som ordførar. Medlemene og varamedlemene kan ikkje vera representerte i andre politiske utval. 

Utvalet er heimla i kommunelova, kapittel 23, og i forskrift om kontrollutval og revisjon, kapittel 1. Det har normalt fem ordinære møter i året. Møta er opne for publikum og sakspapir / protokoll for kontrollutvalet finn du her. Møteplan finn du i heradet sin innsynsportal.

Kontrollutvalet har følgjande faste medlemer:

  • Gjermund Stuve, leiar (Senterpartiet)
  • Michael Iversen, nestleiar (Arbeidarpartiet)
  • Anita Sørnes (Framstegspartiet)
  • Svanhild A. Botnen (Senterpartiet)
  • Håvard Gjerde (Raudt)

Følgjande er varamedlemer til kontrollutvalet: Torgeir Magnar Børve (Sp), Katrine Froestad (SV), Kjerstin Valland (Ap), Ronny Samland (Frp), Erla Gunnarsdottir (Sp).

E-post til medlemene i kontrollutvalet kan sendast til leiar, Gjermund Stuve: gjestu@kvam.kommune.no med kopi til Roald Breistein, sekretariat for Kvam kontrollutval: Roald.Breistein@vlfk.no  

Oppgåver

Kontrollutvalet skal føra tilsyn med den kommunale forvaltninga på heradsstyret sine vegner. Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverka til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare skal utvalet medverka til at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og politiske vedtak. 

Til hjelp i dette arbeidet får kontrollutvalet utført rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon av verksemda i heradet og av verksemda i selskap heradet har eigarinteresser i, eigarskapskontroll av selskap heradet har eigarinteresser i og andre kontroll og tilsynsoppgåver ved bestillingar til den valde revisoren. 

Utvalet skal også sjå til at heradet har ei forsvarleg revisjonsordning. Sekretariatetsfunksjon for kontrollutvalet kan ikkje leggjast til heradsadministrasjonen, eller til revisjonen. 

Kontrollutvalet rapporterer resultatet av sitt arbeid til heradsstyret. 

Det er laga eit eige reglement for kontrollutvalet i Kvam herad, som du kan finna ved å klikka denne lenkja

Vald revisor

Kvam herad har inngått avtale med Deloitte AS om kjøp av revisjonstenester. Revisjonstenestene omfatta rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll i selskap heradet har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet.

Sekretariatet for kontrollutvalet

Kvam herad kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hjå Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune. 

Sekretariatstenestene omfattar mellom anna saksførebuing for kontrollutvalet, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. Døme: føring av møteprotokoll og iverksjetjing av vedtak. Sekretariatsfunksjonen er direkte underlagt kontrollutvalet. Sekretariatet plikta å følgja utvalet sine retningsliner og pålegg.

Viktige lenkjer