Politisk organisering

Kvam herad har ein eigen portal for folkevalgte som sit i ulike utval. Andre som ynskjer å følgje med på politiske saker, kan nytte møtekalenderen eller kommunen si plattform for innsyn. Der finn ein både saker som har vorte handsama før, og saker som står på sakskartet. 

Epostadresser til utvala

Ynskjer du å kome i kontakt med dei ulike politiske utvala eller politisk sekretariat, så kan epostoversikta under hjelpe deg. Me ber om at du legg postmottak@kvam.kommune.no inn som kopimottakar.