Permisjon frå skulen

Du kan søkja om permisjon i inntil 10 samanhengande skuledagar - to veker. Det er rektor som avgjer om det er forsvarleg å innvilga permisjon. Dersom eleven skal vera vekke frå skulen i meir enn to samanhengande veker må eleven skrivast ut frå grunnskulen.

Når har elevar rett på permisjon?

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja har etter søknad rett til å vere vekke frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Når får elevar normalt ikkje permisjon?

Elevar får normalt ikkje innvilga permisjon når det går føre seg prøvar, førebuingar og informasjonsdagar som:

  • Statlege kartleggingsprøvar

  • Nasjonale prøvar

  • Eksamen, muntleg og skriftleg

  • Heildagsprøvar

  • Andre større vurderingssituasjoner (eks. større prøvar, presentasjonar og framleggingar)

  • Fyrste veka i nytt skuleår - her blir det gjeve viktig informasjon.

Når kan elevar få permisjon?

Kvar permisjonssøknad vert individuelt vurdert og det er rektor som gjer ei konkret vurdering av om det er forsvarleg at eleven får permisjon.

Det kan bli gjeve permisjon ved til dømes alvorleg sjukdom, dødsfall eller gravferd i næraste familie. Det kan også vera helse- eller velferdsårsaker i familien som gjer at skulen bør innvilga ein permisjonssøknad.

Kvam herad vil oppmoda foreldre om i størst mogleg grad å reisa på ferie i løpet av dei 14 vekene elevane har fri i eit skuleår.

Dersom eleven skal delta på idrettsstemne eller kulturelle konkurransar på regionalt, nasjonal eller internasjonalt nivå, kan det bli innvilga permisjon.

Permisjonssøknadar i samband med politiske verv som til dømes Ungdomsrådet o.l. skal i størst mogleg grad møtast positivt. 

Når elevar er vekke frå skulen i meir enn 10 samanhengande skuledagar

Dersom eleven skal vera vekke frå skulen i meir enn to samanhengande veker (10 skuledagar) må eleven skrivast ut av skulen. Foreldre står då ansvarleg for grunnskuleopplæringa på same måte som ved heimeundervisning. Når eleven kjem tilbake til skulen blir han skriven inn på ny.

Klage

Ynskjer du å klaga å på vedtak om permisjon må du klaga innan tre veker etter at du har motteke svar på søknaden. Klagen skal sendast til den skulen som har handsama søknaden. 

---

Du kan nytta dette standardskjemaet for permisjonssøknader: