Arrangement

Planlegg du eit arrangement i eit bygg eller på eit område som normalt ikkje nyttast til slike tilstellingar, må du sende oss ei melding.

Ved arrangement og festivalar må du melda frå minst fire veker før. Dette gjer du gjennom eit digitalt skjema.

Dette må du ha på plass før du melder:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, storleik, adresse og namn på den som er ansvarleg.
  • Risikoanalyse. Denne skal kartlegga kva som kan gå galt, korleis det skal forhindrast og kva tiltak som er planlagt for å redusera konsekvensane dersom noko skjer.
  • Skildring av staden arrangementet skal gå føre eseg på, og tilhøyrande installasjonar eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, sløkkeutstyr og rømmingsskilt/belysning.
  • Skildring av rømmingsvegane (plassering, antal, breidde) sett i høve til berekna persontal og tilgjengeleg rømningstid. Persontal bør fastsetjast av fagfolk.
  • Prosedyrar for evakuering.
  • Oversikt over sikkerheitspersonell – antal, rutinar og ansvar.
  • Du må være sikker på at staden eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komma fram.
  • Du må vite kva du skal bruke av brannfarlege varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan. Skal du bruke pyrotekniske varer må du sende søknad om løyve til avfyring av fyrverkeri.
  • Det er viktig at du melder frå om arrangementet i god tid – minst fire veker før.

Dette er krav som brann- og eksplosjonsvernlovgivninga stiller til deg som skal arrangere.

Rettleiar for tryggleik ved store arrangement

Om du skal organisera eit arrangement er det viktig at du tenkjer på tryggleiken til alle som skal delta. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laga ein rettleiar for tryggleik ved store arrangement, som me oppmodar alle arrangørar til å setja seg godt inn i før dei sender melding til Kvam brann og redning. Rettleiaren kan finn ein på DSB sin infosider.

Sjå også: Retningsliner for større arrangement (PDF, 218 kB), frå KVBR.