Krisesentertilbod

Behov for bistand og tryggleik i samband med vald?

Du kan kontakta Bergen krisesenter via døgnopen telefon 55 31 50 50.

Bergen krisesenter har hemmeleg adresse, men kontaktar du krisesenteret vil det bli avtalt ein møtestad.

Krisesenter for Bergen og omland

Vald, mishandling og overgrep er eit stort samfunnsproblem, med alvorlege konsekvensar for dei som vert ramma. Barn tek stor skade av å leva i ein utrygg heim der dei vert utsett for eller er vitne til vald.

Dersom du er utsett for vald, eller lurer på om du blir utsett for det det er det viktig å koma seg vekk og å ta imot hjelp.

Dersom du treng nokon å snakka med, eller eit butilbud i ein krisesituasjon kan du ta kontakt med krisesenteret i Bergen. Der kan du få nødvendig hjelp.

Dei tilsette på krisesenteret kan tilby:

  • Eit menneske som lyttar til det du vil fortelja
  • Informasjon om dine rettar
  • Råd og veildning, informasjon og kartlegging av situasjonen.
  • Eit mellombels butilbod til deg og dine barn
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV/sosialkontor eller andre som kan hjelpa deg

Du kan få hjelp over telefon eller ved å møta opp personleg.

Krisesentertilbod er ei lovpålagd teneste og ho er gratis.Krisesenteret skal tilby eit heilheitleg bu- og omsorgstilbod der du får dekka ditt behov for tryggleik og omsorg, og nødvendig hjelp til praktisk bistand ved behov. Krisesenteret har låg terskel og jobbar for at alle skal få overnatting og nødvendig omsorg og støtte. Damer og menn er adskilt og bur i kvar sine hus.

I tillegg til damer, barn og menn som er utsett for vald i nære relasjonar, gir krisesenteret i Bergen også tilbod til kvinner som har vore utsett for valdtekt, og til dei som kan vera utsett for menneskehandle og tvangsekteskap.

Krisesenteret skal ha eit særleg fokus på barna i familiar der det er blitt utøvd vald. Krisesenteret har opplysningsplikt til barnevernet dersom dei har grunn til å tru at eit barn blir utsett for grov omsorgssvikt.

Bergen er vertskommune for senteret, som også gir tilbod til personar i omegnskommunane og til personar som midlertidig oppheld seg i Bergen.

Alle tilsette ved krisesenteret har lovpålagt teieplikt.