Ordførar

Ordføraren i Kvam heiter Torgeir Næss, representerer Arbeidarpartiet, og er valt for perioden 2019 til 2023. Varaordførar er Frode Nygård frå Framstegspartiet.

Klikk for stort bilete   

Ordførarrolla

Ordføraren vert vald av dei folkevalde heradsstyrerepresentantane. 

Kvam herad nyttar formannskapsmodellen og då er ordføraren ansvarleg for å organisera arbeidet i formannskapet og heradsstyret, medan ein administrativt tilsett rådmann har ansvaret for å leia administrasjonen og for utgreiing av saker som vert lagt fram for dei folkevalde.

Ordføraren er den øverste offisielle tillitsvalde i kommunen og har ansvar for å representere kommunen ved offisielle arrangement og mottakingar.

Om å kontakta ordføraren

Ordføraren kan kontaktast per e-post (tornes@kvam.kommune.no) eller på telefon 56553011. Ha på minnet at både e-post og annan kommunikasjon (t.d SMS) vil bli handsama i samsvar med Offentleglova. Difor må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Dette gjeld også for e-post sendt til ordføraren si private e-postadresse, dersom slik e-post har eit innhald og ei form som gjer at han må sjåast på som eit forvaltningsdokument. 

Torgeir Næss
Ordførar
E-post
Telefon 56 55 30 11
Mobil 402 45 840