Vassmålar

Føremål

  • Private abonnenter kan velge om de vil betale vassavgiften etter målt forbruk (vassmåler) eller stipulert forbruk (der boligens areal benyttes som grunnlag).
  • Næringseiendommer, offentlig virksomheter og kombinasjonsbygg betaler forbruksgebyr etter målt vassforbruk og pris pr. m³.
  • Målt forbruk innebærer at du har vassmålar der du leser av målerstand en gang i året.
  • Alle nybygg har krav om å installera vassmålar. Etter at vassmålar er installert må røyrleggjar senda inn melding om at vassmålar er installert. Det vert ikkje gitt ferdigattest før melding om vassmålar er mottatt.

Slik les du av vassmålaren

  • Hovedavlesningsperioden skjer ein gong i året (ved nyttår). Det anbefalas å gjennomføre kontrollavlesinger fleire gonger i året.
  • Du får eit avlesningskort på SMS eller per post for kvar vassmåler.
  • Les av vassmålarstanden og returner avlesing til kommunen.
  • Om vi ikkje mottar avlesing blir vassforbruket stipulert.
  • Abonnenten har ansvar for rett avlesning.

Vasslekkasje

  • Vasslekkasje i huset blir registrert på telleverket som forbruk og må belastes abonnenten.