Psykisk helse - vaksne

Avdelinga har ei breitt samansett faggruppe og består av kommunepsykolog, psykiatriske sjukepleiarar, ruskonsulentar og miljøterapeutar.

 

Kva tilbyr me?

Rus og psykisk helseteneste for vaksne gjev hjelp og støtte til personar som har ein psykisk liding eller dobbeltdiagnose innan psykisk helse og rus. Tilbodet du får heng saman med kor alvorleg din situasjon er og kva som skal til for at du kan få det betre.

Avdelinga gjev også tilbod til dei med lettare til moderate psykiske plagar eller rusvanskar, og til dømes ved livskriser der det kan vera tilstrekkeleg med hjelp i ein kortare periode.

Oppfølginga kan vera:

  • Personleg oppfølging og samtalar
  • Hjelp til å laga struktur på kvardagen og finna meiningsfull aktivitet
  • Individuell plan og hjelp til å finna riktige tenester
  • Støtte til betring og meistring
  • Gruppetilbod og kurs
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstansar
  • Medisinadministrering
  • Avdelinga tilbyr og rettleiing til pårørande

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Slik søkjer du:

Du søkjer ved å nytta skjema søknad om helse og omsorgstenester (PDF, 533 kB).

For meir informasjon sjå her.

Du kan og ta kontakt direkte med oss, eller fastlegen din kan søkja for deg.

Lover og reglar:

Tenesta vert gitt med heimel i:

Klage:

Dersom du ikkje er nøgd med tenesta eller vedtaket du har fått kan du klaga ved å ta kontakt med leiar i ROP eller leiar i forvaltningsavdelinga. Meir informasjon om rett til å klage finn du her.

Anne Merete Flekstad Vik
Leiar avdeling rus og psykisk helse
E-post
Telefon 976 03 130
Leiar avdeling rus og psykisk helse
Tenestekontor Helse og omsorg
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider: kl 09:00 - 14:30, måndag til fredag

Vikarierande Leiar Tenestekontor Helse og omsorg
Elfrid Oma
Telefon: 56558606
Mobil: 995 48 856 - 90681038
E-post:elom@kvam.kommune.no

Sakshandsamar
Sara Marie Klyve
Telefon: 904 06 621
E-post: sarkly@kvam.kommune.no