Mogelegstudie 2013 - Ålvik sentrum

Utviklinga  i Ålvik peikar i ugunstig  lei med omsyn til folketal  og sysselsetjing. Det ligg ei stor oppgåve  i å halda oppe Ålviksamfunnet som eit velfungerande lokalsamfunn  der folk får lyst å bu og slå seg ned. I denne rapporten er gjort greie for ulike tiltak som kvar for seg og til saman kan bety betring av levevilkår  og større optimisme.

Ålviksamfunnet, bedrifta, heradet,  fylkeskommunen og statlege  organ må finna sine rollar i det vidare arbeidet  med å gjennomføra naudsynte tiltak.