UngData 2017

Kvam herad har i fleire år gjennomført UngData undersøkinga (2011, 2015 og 2017)

Kva er Ungdata?

UngData er ei lokal ungdomsundersøking, som er eit gratis tilbod til alle kommunar og fylkeskommunar i landet. Sidan 2010 har 439 200 ungdommar frå 405 kommunar delteke i UngDataundersøkinga. UngData gjev derfor eit godt innblikk i korleis det er å vera ung i Noreg i dag. 

UngData er eit kvalitetssikra og standardisert system for lokale spørjeskjemaundersøkingar. Undersøkinga går ut på at skuleelevar på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring svarar på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkinga føregår i skuletida og vert gjennomført elektronisk.

UngData omfatter eit bredt spekter av temaområder (foreldre og vener, skule, lokalmiljø, fritidsaktivitetar, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoåtferd og vald). 

UngData i Kvam

Kvam gjennomførete UngData-undersøking våren 2017.

Alle ungdomsskulelevane i kommunen, alle elevane ved Kvam vidaregåande skule og 1. og 2. trinnet ved Framnes Kristne vidaregåande skule deltok i undersøkinga.

Her finn du ulike rapportar frå undersøkinga våren 2017:

Reidun Braut Kjosås
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 91 73 75 15