Smittevernplan 2016

Organiseringa av smittevernet i Noreg er karakterisert ved at primæransvaret for vern mot smittsame sjukdomar, gjennom helse- og omsorgslova og smittevernlova, er lagt til kommunehelsetenesta.

 
 

Kommunen skal ifølgje smittevernlova sørgja for at alle som bur, eller mellombels oppheld seg i kommunen, er sikra naudsynt smittevernhjelp. Dette kan vera førebyggjande tiltak, naudsynte undersøkingar, behandling og pleie utanfor helseinstitusjon, eller pleie i sjukeheim eller annan kommunal helseinstitusjon