Kommunedelplan for menneske med nedsett funksjonsevne 2010-2014

Variasjon i funksjonsevne er eit naturleg uttrykk for menneskeleg mangfald.  Personar med nedsett funksjonsevne er fullverdige borgarar i samfunnet og skal ha mogelegheit til å oppleva seg som det. Prinsippet om likeverd er eit fundament i FN si menneskerettserklæring.

Noreg har funne det naturleg å bruka diskrimineringslovgjeving som verkemiddel for å fremja likeverd og likestilling.  

Sidan ansvar for tiltak for menneske med nedsett funksjonsevne er nedfelt ulike lover og vert forvalta av ulike kommunale einingar, er det hensiktsmessig  å samla tiltaka i eit felles dokument. Dette dokumentet er ei revidering av Handlingsplan for funksjonshemma 2004-2007.

 

Kommunedelplan for funksjonshemma 2010-2014 - plan (PDF, 320 kB)