Rutine for leikeplassar på kommunal grunn

Kvam herad har ei eiga rutine for private leikeplassar på kommunal grunn.

Føremål

Kommunen skal vera positive til at det vert etablert nærmiljøanlegg og trivselstiltak i nærleiken av der personar bur, men dette må gjerast på ein trygg og forsvarleg måte.

Føremålet med rutinen er å sikre tryggleiken til born på leikeplassar som private opprettar og driv på kommunal grunn utan tilknyting til kommunale barnehagar eller skular.

Omfang/Virkeområde

Rutinen gjeld for alle leikeplassar etablert på kommunal grunn utan tilknyting til kommunal skule eller barnehage.

Ansvar

Eining for samfunn og utvikling har ansvar for:

 • å handsama innkomne søknadar om støtte til etablering og drift av private leikeplassar på kommunal grunn.
 • å informera om søkar sitt ansvar for framtidig vedlikehald og internkontroll knytt til leikeplassen.
 • å få underteikna standardtale
 • Motta kvittering på kjøpt leikeplassutstyr og dokumentasjon på at utstyret oppfyller krav i siste utgåve av NS 1176.

Eining for teknisk og informasjon v/kommunegartnar har ansvar for:

 • oppretta leikeplassen i IK-Bygg.
 • lagre underteikna avtale i IK-Bygg.
 • lagra mottatt dokumentasjon på at innkjøpt leikeplassutstyr oppfyller krav i siste utgåve av NS 1176.
 • føre årleg sjekk av kontrollspørsmåla.
 • evt. føre tilsyn/kreve utbetring av skader/farer ved leikeplassen. 

Aktivitet/skildring

Ved søknad om støtte til etablering eller drift av leikeplass

 • Ved søknad frå private lag eller personar om tilskot til etablering eller drift av leikeplassar på kommunal grunn (inkl. søknadar om støtte til nærmiljøanlegg, nærmiljømidlar eller ordinære spelemiddeltiltak), skal kommunen sikra at søkaren har underteikna standard avtale som ligg vedlagt denne rutinen. Avtalen skal vera underteikna seinast ved utbetaling av det økonomiske tilskotet. Avtalen skal arkiverast i websak og sendast til eining for teknisk og informasjon v/kommunegartnaren. I tillegg skal det sendast kopi av dokumentasjon på at utstyret oppfyller krav i siste utgåve av NS 1176.

Kommunen sin dokumentasjon og kontroll av leikeplassen

 • Ved mottak av underteikna avtale skal leikeplassen på kommunal grunn opprettast i IK-Bygg. Kopi av den underteikna avtalen skal lagrast som vedlegg under kapittel om kontroll av uteområdet. Her skal kommunen og lagra mottatt dokumentasjon på at innkjøpt leikeplassutstyr oppfyller krava i siste utgåve av NS 1176.
 • Dersom det ligg føre ein gjeldande avtale, og kommunen verken har observert eller fått melding om skader på personar, leikeapparat eller risiko for fare knytt til leikeplassen, skal aktuelle kontrollspørsmål i IK-Bygg merkast med grønt.
 • Dersom det ligg føre meldingar om skader på personar, leikeapparat eller risiko for fare knytt til leikeplassen, skal kontrollspørsmålet merkast med med gult. I så fall bør kommunen vurdera å gjennomføra eit tilsyn med dei private sitt ansvar for vedlikehald og internkontroll knytt til leikeplassen. Funn i kommunens tilsyn skal følgjast opp med krav om utbetringar for dei private med tilhøyrande frist for ferdigstilling.
 • Dersom kommunen sjølv observerar skadehendingar på personar grunna uforsvarleg tilstand på leikeplassen, vesentlege skader på leikeapparat eller stor risiko for fare/skade knytt til leikeplassen, skal kontrollspørsmålet merkast med raudt. Desse observasjonane skal straks følgjast opp med krav om utbetring til dei private som har ansvaret for leikeplassen. Krav om utbetring bør vurderast fulgt opp med tilsyn knytt til dei private sitt vedlikehald og internkontroll knytt til leikeplassen.