Læreplass

Kvam herad er godkjent læreverksemd innan fleire ulike fag. Kommunen samarbeider med Handalag opplæringskontor om lærlingeordninga. 

Kvam herad har læreplassar som kvalifiserer til følgjande fagbrev: 

Helsefagarbeidar

Det vil vera eit stort behov for helsefagarbeidarar i åra framover og Kvam herad satsar på rekruttering av lærlingar innan dette faget. 

Det er til ei kvar tid omlag 15-20 helsefagarbeidarlærlingar under utdanning i kommunen. Det vert rekruttert nye lærlingar årleg - i hovudsak med 2-årig læretid, som TAF-lærling eller gjennom eit individuelt tilpassa opplæringsløp.  

Kvam herad legg til rette for fast tilsette som ønskjer å kvalifisera seg som helsefagarbeidar. Det er krav om 5 års praksis i 100% stilling for å kunne gå opp til fagprøve. I tillegg må du ta teorieksamen.

Barne og ungdomsarbeidar

Kommunen har omlag 10 læreplassar innan barne- og ungdomsfag. Det vert lyst ut læreplassar kvar vår der aktuelle kandidatar kan søkja. 

Kvam herad legg til rette for fast tilsette som ønskjer å kvalifisera seg som barne og ungdomsarbeidar. 

Kontor og administrasjon

Kommunen har ikkje fast læreplass innan dette faget, men tek i mot søknadar. 

IKT-service

Kommunen har ikkje fast læreplass innan dette faget, men tek i mot søknadar. 

Byggdrift

Kommunen har ikkje fast læreplass innan dette faget, men tek i mot søknadar. 

Reinhaldsoperatør

Kommunen ønskjer fleire søkjarar med fagbrev innan reinhald og  legg til rette for fast tilsette som ønskjer å ta fagbrev i kombinasjon med arbeid.

Korleis søkjer du læreplass hos oss?

Handalag opplæringskontor i Norheimsund formidlar og administrerer lærlingar i dei ulike faga. Dersom du vil søkja læreplass hos oss, tek du kontakt med opplæringskontoret. Meir informasjon finn du her.

Handalag opplæringskontor
Lærlingplass
E-post
Telefon 56 55 38 80

Tone Sørgaard - Dagleg leiar
tone@handalag.no
tlf. 91553338

Svanhild Birkenes - Ansvarleg for lærling og lærebedrift
svanhild@handalag.no
tlf. 99103580

Hilde Nielsen - Sekretær
hilde@handalag.no

Handalag Opplæringskontor er eit fleirfagleg opplæringskontor som formidlar og administrerer lærlingar i fleire fag. Kontoret har 39 medlemsbedrifter og rundt 60 lærlingar.

Det er medlemsbedriftene som eig kontoret.

www.handalag.no