Tilskot til verna kulturminne

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone, vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Søknadsfristen er 1. februar.

Troskykkje Norheimsund - Klikk for stort bileteTroskykkje Norheimsund

Det overordna målet er å sikre kulturminneressursane i regionen som vitskapeleg kjeldemateriale og grunnlag for nolevande og framtidige generasjonars oppleving, sjølvforståing, trivsel og verksemd.

Føremålet med tilskotsordninga er å minimalisera tapet av verneverdige kulturminne, gjennom å støtte kommunar som tek ansvar for å identifisere, verdsetje og forvalte verneverdige kulturminne i tråd med nasjonale og regionale mål. Ordninga skal stimulere til auka innsats på kulturminnefeltet og styrke vern av prioriterte kulturminne av lokal og regional verdi.

Varigheit

Tilskotet gjeld tildelingsåret og det påfølgjande året.

Kven kan søkje?

Kommunar i Vestland fylke og eigarar av regionalt verdifulle kulturminne registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.

Det kan berre søkast om tilskot til faste kulturminne i Vestland som er

  • prioriterte i kommunal kulturminneplan
  • vurderte av fylkeskommunen som kulturminne av regional verdi eller interesse.

Kulturminne regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova vert prioriterte.

Søknadsfrist

1. februar 2024

Søk via denne lenka til Vestland fylkeskommune