Har du innspel til kommunen sin planstrategi?

Etter plan- og bygningslova skal heradsstyret minst ein gong kvar valperiode, og seinast eitt år etter konstituering utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi.

 

bilde av fjord, fjell, turgåar som sit og nyt usikta og ei gamal truskykje - Klikk for stort bilete Daniel Gammelsæter

 

Heradsstyret vedtok i mars å gå i gang med dette arbeidet.

Les tilhøyrande oppstartsdokument her:

 

Arbeidet er no godt i gang og strategien skal endeleg handsamast i heradsstyret i løpet av 2024. 

Føremålet med arbeidet er å klårgjera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, og eit viktig siktemål er å styrka den politiske styringa av kva planoppgåver som skal prioriterast.

 

Gjennom vedtaket skal heradsstyret ta stilling til om kommuneplanen skal reviderast heilt eller delvis. Planstrategien er også eit verktøy for å vurdera planressursar og det samla behovet for kommunedelplanar, temaplanar, samt viktige offentlege reguleringsplanar. I tillegg skal ein ta stilling til om planar bør opphevast.

 

Grunnlag og premissar for den nye planstrategien vert mellom anna henta frå:

 • FN sine 17 berekraftmål
 • FN sin naturavtale –«Kunming -Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)
 • Gjeldande planstrategi frå 2020 for Kvam herad
 • Folkehelseoversikt for Kvam 2024-2027
 • Statusoversikt over gjeldande kommune- og kommunedelplanar, samt andre strategiske temaplanar
 • Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse for Kvam herad 2015 – 2019, evt. ny oppdatert versjon av denne.
 • Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging (Kgl.res) –2023 -2027
 • Statlege planretningsliner
 • Regionale planar, temaplanar og strategiar
 • Utfordringar for Vestland
 • Fylkesplan og fylkesdelplanar
 • Samfunnsdelen til kommuneplanen
 • Kommuneplanen sin arealdel
 • Kommunedelplan for Kvamskogen
 • Kommunal oversikt - reguleringsplanar
 • Kommunedelplanar for ulike verksemdsområde
 • Kommunale temaplanar, analysar, utgreiingar og større prosjekt.
 • Heradsstyret sitt budsjettvedtak for 2024

 

Ifølgje plan- og bygningslova skal det innhentast synspunkt frå statlege og regionale styresmakter, samt frå nabokommunar. Også andre kan koma med innspel og synspunkt. Frist for dette er 1.mai 2024.

 

Innspel kan sendast på e-post til: postmottak@kvam.kommune.no

eller per post til Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund.