Frivillige lag og organisasjonar kan søkja straumstøtte.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ordninga for straumstøtte til frivillige organisasjonar. Søknadsfrist er 15.02.23 kl 13 00.

Regjeringa har vidareført tilskotsordninga for frivillige organisasjonar som følgje av dei ekstraordinære straumprisane. 

Den fyrste tilskotsperioden (desember 2021 - mars 2022) vart forvalta av kommunane. Regjeringa har no vedteke ei ny forskrift for tildelinga av tilskotet, og frå april 2022 er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar ordninga. Søknad skal også sendast desse. 

Fristen for å søke straumstøtte er 15 februar 2023 kl 13 00.

 

 Det kan no søkast om støtte for perioden oktober- desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betala ut straumstøtte fortløpande etter dei har opne for søknader, slik at dei som søkjer kan få pengane raskast mogeleg.

Formålet med straumstøtteordninga er å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakarar får dekt 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen. I dei tidlegare søknadsrundane har kompensasjonsgraden vore rundt 80 prosent.

 

Kven kan søke?

Søkar må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og desse organisasjonane har rett til å søke:

  • Verksemder som er registrerte i Frivilligregisteret. Vi oppfordrar organisasjonar som oppfyller kriteria, til å registrere seg.
  • Verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligregisteret, kan søke dersom eigarar/medlemmer med bestemmande innverknad er registrerte i Frivilligregisteret. Dette gjeld til dømes idrettslag som har skilt ut drifta i eit eige selskap som ikkje er registrert i Frivilligregisteret, der idrettslaget har den bestemmande innverknaden.
  • Andre frivillige verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligheitsregisteret, kan få støtte dersom verksemda hovudsakleg er driven av frivillig arbeidsinnsats og det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda. Med frivillig arbeidsinnsats meiner vi menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, verken no eller i framtida. Til dømes kan frittståande kyrkjelyds- og forsamlingshus under Den norske kyrkja, grendehus og lokale forsamlingshus søke om dei hovudsakleg er drevet av frivillig arbeidsinnsats.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandlar søknader frå frivillige lag og organisasjonar.

Les meir om vilkåra for ordninga og korleis du kan søke her. 

 

Meir informasjon om ordninga er å finna på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.