Kvam ungdomsråd


Klikk for stort bilete    

Kvam ungdomsråd er eit rådgjevande og lovpålagt folkevalt organ, som er sett saman av 9 ungdomar som representerer aldersgruppa 13- 19 år. Representantane er valt frå Strandebarm skule, Norheimsund Friskule, Kvam ungdomsskule, dei vidaregåande skulane i Kvam og Ungdomsbasen i Norheimsund. Kvar representant er valt for ein periode på 2 år og skal ikkje ha fylt 19 år på valtidspunktet. I tillegg er det valt ein representant frå Kvam heradsstyre som er valt for ein periode på 4 år som tilsvarar heradsstyreperioden.

Ungdomsrådet skal arbeida for å skapa best mogeleg ungdomsmiljø i Kvam. Rådet kan uttala seg i saker som gjeld ungdom før desse vert politisk handsama og vedtekne. Det kan i tillegg ta opp saker og fremja forslag for politiske organ som gjeld barn og unge sin kvardag.

Ungdomsrådet kan arbeida med konkrete aktivitetar og prosjekt knytt til barn og unge. 

Kvam ungdomsråd har møte- og talerett i Kvam formannskap og Kvam heradsstyre sine møter i dei saker som kjem inn under ungdomsrådet sitt arbeidsområde. 

På Kvam heradsstyre sitt møte  29.9.2020 vart samansetjinga av ungdomsrådet for hausten 2020- hausten 2021 formelt vedteke. Kvam ungdomsråd konstituerte seg 26.10.2020. Eusebiu Amanalachioai frå Kvam vidaregåande skule vart valt til leiar og Sander Eide Aase frå Kvam vidaregåande skule vart valt til nestleiar. 

Du kan følgja med på aktiviteten til Kvam ungdomsråd på Instagram: 

https://www.instagram.com/kvamungdomsraad/

Rettleiar for gjennomføring av nominering av representantar til Kvam ungdomsråd. Vedteken på Kvam ungdomsråd sitt møte 4.5.20 (PDF, 586 kB)

Kvam ungdomsråd er også medlem i Hardanger og Voss ungdomsråd.

 

Oversikt over representantar i Kvam ungdomsråd,
hausten 2020 - hausten 2021

Oversikt over representantar i Kvam ungdomsråd, hausten 2020 - hausten 2021
Funksjon Namn Vara Tilrådd frå
Leiar  Eusebiu Amanalachioai 1. Daniel Olsen
2. Ronja Skeistrand Garen
Kvam vidaregåande skule
Nestleiar Sander Eide Aase 1. Daniel Olsen
2. Ronja Skeistrand Garen
Kvam vidaregåande skule
Medlem Jasmin Golis 1. Cezar Amer
2. Lea Noor Golis
Kvam ungdomsskule
Medlem Teodor G. Pedersen 1. Cezar Amer
2. Lea Noor Golis
Kvam ungdomsskule
Medlem Tyra Holt Holene Kristian Hauger  Norheimsund Friskule
Medlem Gaute Øymo Mælen Erlend Sandven  Framnes kristne vidaregåande skule
Medlem Ida Djupevåg  Ingeborg Dolve  Strandebarm skule 
Medlem Annika Tufta  1. Daniel Olsen
2. Ronja Skeistrand Garen
Kvam vidaregåande skule
Medlem Sana Alshami Sisilja Garen Ungdomsbasen i Norheimsund

Politiske representantar valt frå Kvam heradsstyre perioden 2019-2023:

  1. Siv Håbrekke, Sp - personleg vara: Jostein Ljones, Sp 
  2. Halvard Lilletveit, Ap - personleg vara: Gry Kyrkjeeide, Frp 

I heradsstyret sitt møte 10.12.2020 (budsjettvedtaket) vart det bestemt at det berre skulle vera ein representant valt frå heradsstyret i Kvam ungdomsråd. Vedtaket vart mellom anna grunngjeve med at Kvam ungdomsråd har møte- og talerett i Kvam formannskap og i Kvam heradsstyre. I heradsstyret sitt møte 16.2.2021 vart Siv Håbrekke, Sp valt til fast representant og Halvard Lilletveit, AP vart valt til vararepresentant fram til nyval i 2023. 

Kontaktperson og ansvarleg for Kvam ungdomsråd:

Kari Weltzien Vik, administrativ rådgjevar

E-post: kwvi@kvam.kommune.no 

tlf: 56 55 30 22 / 995 43 057