Innspel til trafikksikringsplan for Kvam 2024-2027

Gjeldande trafikksikringsplan for Kvam skal rullerast, og me ønskjer innspel til planarbeidet. Barnehagar, skular og grendautval vert særleg oppmoda til å koma med innspel.

Norheimsund, vegkryss ved torget

Trafikksikringsplan for Kvam 2020-2023 ligg på Kvam herad si heimeside.

www.kvam.no > Trafikksikringsplan 2020-2023. Sjå kap 6.4 for tidlegare innspel.

Me reknar med å ha den rullerte trafikksikringsplanen for 2024-2027  ferdig handsama innan utgangen av nov. 2023.

 

Innspela må vera skriftlege, og sendast til Kvam herad: postmottak@kvam.kommune.no

Ver venleg å merkja med ”Innspel til trafikksikringsplan for Kvam 2024-2027”. Dei vert vurderte av ei prosjektgruppe.

 

Frist for innspel: torsdag 23. februar 2023.