Brøyting

Brøyting av kommunale vegar skal etter gjeldande instruks i dag ikkje setjast i verk før det er 10 cm snø i den snørikaste delen av brøyteroden

Vegane skal vera farbare for mjuke trafikantar som er skodde for vinterføre og normalt vinterutstyrte personbilar, og ved særleg vanskelege kjøreforhold kan brøyting ved mindre snømengder verta nødvendig. Normalt vert det ikkje utført brøyting mellom 23.00 og 03.30. Vegane skal likevel vera gjennombrøytte før morgontrafikken set inn, og ved store snøfall kan difor nattbrøyting verta nødvendig.

Kvam herad har for dei fleste områder avtale med private om brøyting, og vi ber om at desse blir kontakta direkte ved spørsmål som vedrører brøyting i vedk. rode. (alle vegnavn er ikkje med på lista, berre områder)

Om vinteren må du som går og køyrer rekne med dårlegare veg- og føretilhøve. Det er du som førar/eigar av bilen som har ansvar for at bilen er forsvarleg skodd for vinterføre der du ferdast!

Andre spørsmål / meldingar om snøbrøyting/strøing skal gå til Brøytevakta Kvam herad på tlf. 56 55 34 00

Rode nr. Område                                                                 (WEB SAK 17/522) Telefon Ansvar 2017-2022
1 Krokatveitvegen 911 40 224 Hovdane Maskin
2 Bjørkevegen, Klyvevegen 911 40 224 Hovdane Maskin
3 Rykkjevegen, Bergstøvegen, Melstveitvegen, Bergshagen 952 80 394 Olav V. Melstveit
4 Torpevegen, Hellestveitvegen 917 56 373 Kjetil Berge
5 Gartveitvegen, Gartveitbrotet, Kyrhagen, Fitjadalsvegen, Kjosåsvegen, Leitesdalen, Til Steinhus, Kjerringkleiv, Vegarm til Skallen 917 56 373 Kjetil Berge
6 Nedre Vik, avgreining til Sjydnahaugen, Holmane, Vavegen, Vavollen, Lundanesvegen til kai, Børvevegen, 911 38 428 Hallstein Mo
7 Fortog/kai Øystese sentrum, P.plass v. hotell, bankplass, veg til kyrkjegard/sjøen, Ingebrikt Vik vegen, Stoppelsgjerd, Rokabrekko/trygdebustader, gangveg mellom DNB og Kabuso, 971 66 851 Arne Aalvik
8 Soldalsvegen, Hovlandsvegen, del av Froestadvegen, Kaiveg Porsmyr inkl p.plass 934 34 809 Torkjel Hovland
9 Sjusetevegen, Selesetvegen, Tololia, Tolovegen, Tolohagen, Tolomarka inkl tilkomst barnehage, gangvegar Tolomarka, Vallandshaugen, Vallandsvegen, Øvre Valland 907 50 880 Asbjørn Fosse
10 Kjetilstreet, Mjølstølvegen, Liavegen, Monsabrekko, Norheimshagen, Hatlevegen, parkering v/sjukeheim og trygdebustadar, Nedre Norheim, Øvre Sundsvik, Nedre Sundsvik, Skutlalia til Skutlaberg 908 27 658 Jo Steine
11 Gamle Dalavegen, Gamle Turistheimen, byggefeltet Seland, industrifelt i Sandvenhagen, Mylleshaugvegen, Fjærabygda, Rosseland, Liabrekka, Steine/Neteland, veg til yrksesskulen 481 00 803 Harald Olav Fosso
12 Bruhaugvegen, Gamle Tveitevegen, Fossovegen, Breimyråsen m/gangveg, veg til Vikøy kyrkje/bårehus, veg v/Vågen, Holmen, veg til Framnes, Byrkjelandsvegen, del av Sørh.vegen (til skulen) 56 55 24 76 Leif Sørheim
13 Aksnesvegen, Vangdalsvegen 970 00 755 Aksnes og Brattli skog og maskin AS
14 Heradstveitvegen, veg til gravplass, Torvik-Tveiten, Lysevegen/Torvikvegen, Hovdenfeltet, Dragshagen og inn til skulen, Dalheim, Skutevik-Fredsvik, Lysenvegen-Solstrand, Augestadvegen 970 00 755 Aksnes og Brattli skog og maskin AS
15 Åsevegen, Ljonesvegen/Tangavegen, Kolltveitvegen 970 00 755 Aksnes og Brattli skog og maskin AS
16 Veg til Solbjørg, Tordalsvegen, Brekkevegen 992 65 838 Kåre Magnus Oma
17 Strandadalsvegen (til skytebane), veg til Strandebarm kyrkje, Ploganeset og veg forbi Strandebarm Samv.lag, Tangeråshagen, Tangeråslia, veg til Tangerås skule, Strandebarm aldersheim 958 07 118 Ivar Mundheim
18 Båtavika (industrifelt Breievne), Oma-Åse, Mowinckelfeltet/Oma, Oma skule, Lambadalen 997 28 499 John Olav Måge
19 Nernesvegen, Mundheimsdalen (gamlevegen), veg til Mundheim gravplass, Salbuvika bustadfelt 991 52 195 Kåre Nes
  Kommunale vegar i Ålvik 911 40 224 Hovdane Maskin