Kommunale kaiar og hamner

Prisar

Sjå oversikten over kommunale gebyr og prisar.

 


Retningslinjer for bruk av kommunale kaier i Kvam

 1. Retningslinjene gjeld for alle kommunale kaier i Kvam herad.
 2. Alle fartøy skal melde sine anløp til kommunale kaier. Maksimal liggjetid er 24 timar, dersom ikke særskilt løyve er innhenta. For å melde anløp og få naudsynt løyve kontaktar ein Teknisk vakt  – tlf. 56 55 34 00.
 3. Brukarane av kai er ansvarleg for at fartøya er forsvarlig fortøyd/sikra.
 4. Kai skal reingjerast etter bruk.
 5. Dersom det oppstår skade på kaien, skal brukar melde frå til kommunen. Skadevolder er ansvarleg for skaden.
 6. Det er ikkje lov å bruke kaiene til lagringsplass dersom det ikkje er innhenta særskilt løyve om dette.
 7. Bulkskip, grusfartøy og andre fartøy over 15 m. skal betale for bruk av kaiene.
 8. Det skal også betalast for straum og vatn dersom dette vert nytta.
 9. Gebyret skal betalast pr, anløp etter gjeldande sats. I tillegg kjem meirverdiavgift. Gebyra vert regulert samtidig som andre kommunale gebyr og avgifter.
 10. Brukarar av kaiene har sjølv ansvaret for å melde inn liggjetid og underlag for fakturering til driftsleiar veg og anlegg.
 11. Fartøy som ikkje har innhenta naudsynte løyver eller ikkje fylgjer retningslinjene kan bli bortvist/borttaua av Havnesjefen (driftsleiar veg og anlegg).

Dei kommunale kaiene er 


Kontakt avdelinga 

 • Driftsleiar veg og anlegg / hamnesjef

Kart

Jarle Flotve
Hamnesjef og driftsleiar veg og anlegg
E-post
Telefon 413 12 453