Kommunalt vegnett

Drifting av kommunale vegar skal sikra brukarane framkomeleg og trygg ferdsel – både for motorisert trafikk og mjuke trafikantar.

Det kommunale vegnettet utgjer mellom anna

• ca 110 km vegar av ulik standard; 100 km asfalt/oljegrus, 10 km grusdekke.
• 1 km gang- og sykkelvegar.
• 16 bruer.
• 3 større kaiar sentralt, inkl. 1 djupvasskai

Avdelinga har òg ansvar for flaum/rassikring langs kommunale områder.

Avdelinga er avhengig av meldingar frå publikum og prioriterer utbetringstiltak så godt ein kan innafor budsjettrammene.

Vakttelefon veg:

I arbeidstida: 413 12 453

Utanom arbeidstida: 56 55 34 00 (teknisk vakt)

Statens Vegvesens vegkart: