Brøyting

Brøyting av kommunale vegar skal etter gjeldande instruks i dag ikkje setjast i verk før det er 10 cm snø i den snørikaste delen av brøyteroden

Vegane skal vera farbare for mjuke trafikkantar som er skodde for vinterføre og normalt vinterutstyrte personbilar, og ved særleg vanskelege kjøreforhold kan brøyting ved mindre snømengder verta nødvendig. Normalt vert det ikkje utført brøyting mellom 23.00 og 03.30. Vegane skal likevel vera gjennombrøytte før morgontrafikken set inn, og ved store snøfall kan difor nattbrøyting verta nødvendig.
Kvam herad har for dei fleste områder avtale med private om brøyting, og vi ber om at desse blir kontakta direkte ved spørsmål som vedrører brøyting i vedk. rode. (alle vegnavn er ikkje med på lista, berre områder)

Om vinteren må du som går og køyrer rekne med dårlegare veg- og føretilhøve. Det er du som førar/eigar av bilen som har ansvar for at bilen er forsvarleg skodd for vinterføre der du ferdast!

Andre spørsmål / meldingar om snøbrøyting/strøing skal gå til Brøytevakta Kvam herad på

Tlf 56 55 34 00

Rode nr. Område                                                                 (WEB SAK 17/522) Telefon Ansvar 2017-2022
1 Krokatveitvegen 91140224 Hovdane Maskin
2 Bjørkevegen, Klyvevegen 91140224 Hovdane Maskin
3 Rykkjevegen, Bergstøvegen, Melstveitvegen, Bergshagen 95280394 Olav V. Melstveit
4 Torpevegen, Hellestveitvegen 91756373 Kjetil Berge
5 Gartveitvegen, Gartveitbrotet, Kyrhagen, Fitjadalsvegen, Kjosåsvegen, Leitesdalen, Til Steinhus, Kjerringkleiv, Vegarm til Skallen 91756373 Kjetil Berge
6 Nedre Vik, avgreining til Sjydnahaugen, Holmane, Vavegen, Vavollen, Lundanesvegen til kai, Børvevegen, 91138428 Hallstein Mo
7 Fortog/kai Øystese sentrum, P.plass v. hotell, bankplass, veg til kyrkjegard/sjøen, Ingebrikt Vik vegen, Stoppelsgjerd, Rokabrekko/trygdebustader, gangveg mellom DNB og Kabuso, 97166851 Arne Aalvik
8 Soldalsvegen, Hovlandsvegen, del av Froestadvegen, Kaiveg Porsmyr inkl p.plass 93434809 Torkjel Hovland
9 Sjusetevegen, Selesetvegen, Tololia, Tolovegen, Tolohagen, Tolomarka inkl tilkomst barnehage, gangvegar Tolomarka, Vallandshaugen, Vallandsvegen, Øvre Valland 90750880 Asbjørn Fosse
10 Kjetilstreet, Mjølstølvegen, Liavegen, Monsabrekko, Norheimshagen, Hatlevegen, parkering v/sjukeheim og trygdebustadar, Nedre Norheim, Øvre Sundsvik, Nedre Sundsvik, Skutlalia til Skutlaberg 90827658 Jo Steine
11 Gamle Dalavegen, Gamle Turistheimen, byggefeltet Seland, industrifelt i Sandvenhagen, Mylleshaugvegen, Fjærabygda, Rosseland, Liabrekka, Steine/Neteland, veg til yrksesskulen 48100803 Harald Olav Fosso
12 Bruhaugvegen, Gamle Tveitevegen, Fossovegen, Breimyråsen m/gangveg, veg til Vikøy kyrkje/bårehus, veg v/Vågen, Holmen, veg til Framnes, Byrkjelandsvegen, del av Sørh.vegen (til skulen) 56552476 Leif Sørheim
13 Aksnesvegen, Vangdalsvegen 95118434 Aksnes og Brattli skog og maskin AS
14 Heradstveitvegen, veg til gravplass, Torvik-Tveiten, Lysevegen/Torvikvegen, Hovdenfeltet, Dragshagen og inn til skulen, Dalheim, Skutevik-Fredsvik, Lysenvegen-Solstrand, Augestadvegen 95118434 Aksnes og Brattli skog og maskin AS
15 Åsevegen, Ljonesvegen/Tangavegen, Kolltveitvegen 95118434 Aksnes og Brattli skog og maskin AS
16 Veg til Solbjørg, Tordalsvegen, Brekkevegen 99265838 Kåre Magnus Oma
17 Strandadalsvegen (til skytebane), veg til Strandebarm kyrkje, Ploganeset og veg forbi Strandebarm Samv.lag, Tangeråshagen, Tangeråslia, veg til Tangerås skule, Strandebarm aldersheim 95807118 Ivar Mundheim
18 Båtavika (industrifelt Breievne), Oma-Åse, Mowinckelfeltet/Oma, Oma skule, Lambadalen 99728499 John Olav Måge
19 Nernesvegen, Mundheimsdalen (gamlevegen), veg til Mundheim gravplass, Salbuvika bustadfelt 99152195 Kåre Nes
  Kommunale vegar i Ålvik 91140224 Hovdane Maskin