Retningslinjer for arbeidsvarsling

Skiltforskriftas kapittel 14 er gjeldande på all offentleg veg. På riks- og fylkesveg er Statens vegvesen skiltmyndigheit. For kommunale vegar er kommunen skiltmyndigheit.

§33 i skiltforskrifta definerer ansvarsforholda for arbeidsvarsling.

Her står det:

  1. Skiltmyndigheita der varslinga skal utførast skal godkjenne skiltplanen og treffe nødvendige vedtak.
  2. Ansvaret for gjennomføring og oppfølging av planen på arbeidsstaden ligg på utførande etat eller entreprenør.
  3. Utførande etat eller entreprenør skal for kvar enkelt arbeidsstad utpeika ein som er ansvarleg for at varslinga er korrekt og i fylge planen. Kopi av vedtak, loggbok, arbeidsvarslingsplan og eventuelle vilkår som måtte vera fastsett for vedkommande arbeid, skal vera til stades og tilgjengeleg på arbeidsstaden. Den ansvarlege skal sørgja for at nødvendig varslings og sikringsmateriell er til stades, og at varsling og sikring av arbeidsstaden vert utført etter godkjend plan. Ved fråver som sjukdom, ferie eller annan årsak skal ansvaret overførast til kompetent person. Den ansvarleges namn og telefonnummer skal meddelast skiltmyndigheita.

Ved arbeid på eller ved kommunal veg skal arbeidsvarslingsplan vera godkjent før arbeid tek til. Dette gjeld alt arbeid som involverer maskiner eller andre hindringar i vegbana. Det gjeld også arbeid som medfører reduksjon av sikt etter vegen og i kryss.

For kortvarig arbeid langs vegen (maksimum 6 timar) kan det søkjast om ein generell varslingsplan som er gyldig for eit år om gongen.

Kommunen bruker ein excel mal som er lik den Statens vegvesen brukte tidlegare. Last den ned her:

For å søkja om arbeidsvarsling krevst det at ansvarshavande har gyldig kursbevis for arbeidsvarsling del 2.

Søknad skal sendast til postmottak@kvam.kommune.no. Normal behandlingstid er 2 til 4 dagar.