Kommunikasjonsstrategi 2017-2021

Dette dokumentet skal vera eit verktøy for tilsette i Kvam herad og andre som kommuniserer på vegne av kommunen. Strategien skal sikra eit heilskapleg kommunikasjonsarbeid og medverka til at kommunikasjon vert brukt strategisk for å nå kommunen sine mål.

Krav til kommunikasjon finn me både i grunnlova, kommunelova og fleire kommunale dokument. Kvam herad har ein språkprofil som seier at kommunen skal nytta nynorsk og klarspråk. Med klart språk kommuniserer me på mottakar sine premissar for å fremja demokrati og rettstryggleik. Når mottakar forstår bodskapen i det me skriv, skapar me tillit og sparar tid og pengar.