Bustadpolitisk handlingsplan

Arbeidet med bustadpolitisk handlingsplan starta opp etter HST vedtak 13.11.01, sak 097/01. Målet med planen var å få ein heilskapleg plan der den spesielle bustadpolitikken (for grupper med særskilde behov) og den generelle bustadpolitikken vert sett i samanheng. 
 
Planen tek utgangspunkt i visjon og mål i kommuneplanen.