Viltforvaltning 2002

Etter initiativ frå Fylkesmannen si miljøvernavdeling har Kvam herad gjennomført revidering av eksisterande viltkart. Målet med kartlegginga har vore å gje heradet ei oppdatert oversikt over viktige viltområde til bruk i arealforvaltinga. Det er òg eit ønskje at kartlegginga skal føre til ei auka interesse for vilt og viltforvalting.

Viltforvalting 2002 -kartlegging - rapport (PDF, 6 MB)