Tertialrapportar frå 2020

Frå og med 2020 vert tertialrapportane til Kvam herad publisert i nettløysinga til Framsikt. 

I tillegg til rapportering av økonomiske forhold, kan du mellom anna finna nøkkeltal, sjukefråvær og status for vedtak. Rapportane opnar og for å gå meir inn i detaljane for dei ulike tenesteområda til kommunen. 

Tertialar: 

Den nyaste tertialrapport ligg øvst.

Sakspapirutgåve: 

Det vert òg utarbeidd ei redigert utgåve av tertialrapporten med utdrag frå nettsidene, som føl med den politiske sakshandsaminga. Desse kan du finna gjennom møteportalen, ved å gå til det aktuelle møtet, eller gjennom innsynsportalen, ved å søkja etter den aktuelle saka.