Kommuneplan for landbruk 2004

Hovudmålet med landbruket er å sikra ein trygg matproduksjon, stabil busetnad i distrikta, berekraftig ressursforvalting, levande kulturlandskap og verdiskaping som kan hjelpa til med å halda oppe sysselsetjinga i bygdene.  Landbruket har også eit stort ansvar for å halda oppe det biologiske mangfaldet for komande generasjonar.