Kulturminneplan 2017-2027

Kulturminne og kulturmiljø er i dag rekna som fellesverdiar i samfunnet.  

Kulturminnelova definerer kulturminne som ”alle spor etter menneskeleg verksemd i vårt fysiske miljø.” Ein skil mellom faste kulturminne (bygningar, murar, vegar o.l.), lause kulturminne (gjenstandar) og den immaterielle kulturarven (kunnskap og ferdigheiter innan handverk, dans, musikk, tradisjonar, eller skikk og bruk.)

Kulturminneplanen for Kvam har desse fire hovudmåla:

  1. Sikra god forvalting av kulturminne med verneverdi 
  2. Auka kunnskapen om kulturminna i Kvam, og fremja aktiv formidling 
  3. Leggja til rette for frivillig arbeid innan kulturminnevernet 
  4. Styrkja kulturminna si rolle som ein ressurs i Kvam sitt utviklingsarbeid.