Informasjon

Her finn du nye kunngjeringar / høyringar.

Kvam  herad har vedteke adressenamna Stølshaug, Øvre Gråsteinsdalen, Teigaberg, Rindarane

Kvam herad føreslår namnet Furuli som navn på ny adresseparsell (veg/område) på Kvamskogen. Innspel om namneval og skrivemåte må leverast innan 16.04.23

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 er det kunngjort oppstart av reguleringsplan for gnr 20 bnr 3 og gnr 19 bnr 18 m.fl, Røyrli på Kvamskogen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 er det kunngjort oppstart av reguleringsplan for gnr 34 bnr 1 m.fl. – Nes, Norheimsund.

Kvam  herad har vedteke adressenamn for 7 adresseområde på Kvamskogen og 6 adresseområde i Hamlagrø.