Informasjon

Her finn du nye kunngjeringar / høyringar.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 vert det kunngjort oppstart rullering av kommunedelplanen sin arealdel for Kvamskogen. Framlegg til planprogram vert samtidig lagt ut til off.ettersyn. Høyringsperioden er 18.01. – 15.03.22

Heradsstyret vedtok 9. desember planprogram for kommunedelplan for oppvekst. Du finn det vedtekne planprogrammet i Framsikt

Kunngjering av Kvam miljø-, plan- og bygningsutval sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 28.01.22

Kunngjering av Kvam miljø-, plan- og bygningsutval sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 28.01.22