Informasjon

Her finn du nye kunngjeringar frå plan- og byggesak.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av reguleringsplan for fylkesveg 79 frå Vikedal til der eksisterande gang- og sykkelveg startar i Ålvik. Frist for innspel er 06.08.21.

Kunngjering av Kvam formannskap sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 02.07.21

Kunngjering av Kvam miljø-, plan- og bygningsutval sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 02.07.21.