Informasjon

Her finn du nye kunngjeringar / høyringar.

 Heradsstyret vedtok kommunedelplan for oppvekst den 8. november 2022 i sak 120/22

Alle bebygde eigedomar på Kvamskogen skal få tildelt ei vegadresse. Kvam herad sin oppdaterte adresseplan medfører at nokon av dei eigedomane som pr i dag har ei vegadresse må omadresserast. Alle råka grunneigarar vil få tilsendt informasjonsbrev om tildeling av nye vegadresser.

 

Etter ønskje frå grunneigar av gnr. 7 bnr. 176 så sender Kvam herad ut på høyring ein mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Fv49 Norheimsund – Vikøy vedteken 13.4.2010.

Endringa går ut på å ta ut av planen juridiske liner for bygg som skal fjernast ved realisering av reguleringsplanen. Dette gjeld eigedomen gnr. 7 bnr. 176.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av detaljreguleringsplan for området rundt det gamle skuleområdet på Tangerås.

 

 

Fristen for innspel til planprogram og framtidig arealbruk var 4. mai 2022.